Twitter Facebook Youtube

Zakonodavstvo

Svi pojedinci u Republici Kosovo imaju jednaka prava na zaštitu svojih osnovnih ljudskih prava. Ta prava obuhvataju, na primer, opštu zaštitu od diskriminacije, osnovno pravo na život, slobodu izražavanja i okupljanja kao i mnoga druga prava.

Međutim, može da se dogodi da pripadnici manjinskih zajednica na Kosovu ne mogu da uživaju ta osnovna prava na isti način na koja ih uživa većinsko stanovništvo. Na primer, iako je sloboda izražavanja jedno od univerzalnih prava, ona gubi svaki smisao ako pripadnici neke zajednice imaju samo pravo da se izražavaju na nekom jeziku koji ne razumeju. Prema tome, zajednicama su potrebna dodatna prava da bi zaista imali fer šanse.

Prava zajednica na Kosovu zagarantovana su nizom primarnih i sekundarnih zakonskih propisa, među kojima su najvažniji Ustav Republike Kosovo i sveobuhvatni Zakon o zaštiti i unapređenju prava zajednica i njihovih pripadnika na Kosovu (03/L-047), u daljem tekstu Zakon o zajednicama, pri čemu oba ova najviša akta pokrivaju prava zajednica u širem smislu. Pored toga, doneti su posebni zakoni koji detaljnije uređuju konkretna pitanja, među kojima su Zakon o obrazovanju u opštinama Republike Kosovo (03/L-068), Zakon o upotrebi jezika (02/L37), Zakon o lokalnoj samoupravi (03/L-040), Zakon o kulturnom nasleđu (02/L-88) i Zakon o specijalnim zaštitnim zonama (03/L-039).

Ovaj deo naše internet prezentacije ima za cilj da pruži jasan i temeljan pregled zakonskih prava zajednica i njihovih pripadnika. Prava su predstavljena po osnovu pojedinačnih pitanja pri čemu je naglasak stavljen na najvažnije odredbe.


Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com