Twitter Facebook Youtube

Legjislacioni

Të gjithë individët në Republikën e Kosovës kanë të drejtë të barabartë për të gëzuar mbrojtje të të drejtave fundamentale njerëzore të tyre. Për shembull, mbrojtja e tillë ngërthen mbrojtjen e përgjithshme kundër diskriminimit, të drejtën në jetë, lirinë e të shprehurit dhe mbledhjes, dhe shumë të drejta tjera. 


Megjithatë, pjesëtarët e komuniteteve pakicë në Kosovë mund të mos jenë në gjendje të gëzojnë këto të drejta tejet fundamentale në të njëjtën mënyrë sikur edhe pjesëtarët e popullatës shumicë. Për shembull, edhe pse liria e të shprehurit është e drejtë universale, ajo bëhet e pakuptimtë nëse pjesëtarëve të komuniteteve të shprehurit u lejohet vetëm në gjuhët që ata nuk i kuptojnë. Për këtë arsye, komunitetet kërkojnë të drejta shtesë në mënyrë që të ‘mund të gëzojnë kushte të barabarta’. Kjo shtresë e dytë e mbrojtjes së komuniteteve siguron që pjesëtarët e komuniteteve realizimin e këtyre të drejtave fundamentale.

Të drejtat e komuniteteve në Kosovë garantohen nga një varg aktesh legjislative primare dhe sekondare, përfshirë Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjin bazik mbi Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Kosovë (03/L-047)1, akte këto që mbulojnë të drejtat e komuniteteve nga një prizëm i gjerë. Përveç këtyre akteve, janë miratuar edhe ligje speciale të cilat mbulojnë fusha të caktuara në mënyrë më të detajuar, siç janë Ligji mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës (03/L-068), Ligji për Përdorimin e Gjuhëve (02/L37), Ligji për Vetëqeverisje Lokale (03/L-040), Ligji për Trashëgiminë Kulturore (02/L-88) dhe Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura (03/L-039).

Ky seksion i faqes së internetit ka për qëllim të ofrojë një pasqyrë të qartë dhe të plotë të të drejtave ligjore të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre. Të drejtat janë të prezantuara në një bazë-çështje pas çështje, duke theksuar dispozitat më të rëndësishme.


1Në tekstin e mëtejmë – Ligji për Komunitete.Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com